Termeni, condiții și GDPR

Termeni Generali

Vizitarea site-ului, comandarea şi/sau folosirea produselor comercializate de societatea noastră implica acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele erori provocate de aceasta pagina de web sau pentru eventuale pagube produse prin folosirea nepotrivită a produselor cumpărate prin intermediul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale condițiilor fără o notificare prealabilă. Fiind de acord cu aceste condiții, clientul se obligă să le respecte și să își asume întreaga răspundere și toate riscurile.

Întregul conținut al site-ului www.dadshop.ro este proprietatea SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL. Folosirea fără acordul nostru a oricăror elemente din cuprinsul site-ului se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal).

Sunt interzise în mod expres accesarea site-ului www.dadshop.ro de către dispozitive sau programe automate de copiere a conținutului și folosirea conținutului fără acordul DADIMPORTCOPYSHOP SRL. 

Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare, între produsele livrate și imaginile de pe site pot interveni unele diferențe datorită monitorului pe care se vizualizează imaginea, echipamentelor de lucru și altor factori care intervin în timpul procesului de producție.

DADIMPORTCOPYSHOP SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terți -persoane fizice sau juridice - nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Ne rezervam dreptul de a trimite oferte speciale clienților noștri fideli.

Preturile afișate pe site-ul www.dadshop.ro sunt finale, SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL nefiind plătitoare de TVA. Ne rezervăm dreptul de a revizui periodic prețurile iar în cazul în care există modificări din partea furnizorilor ale prețurilor materiilor prime folosite pentru producție, prețurile produselor pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.dadshop.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului si poate cauza cercetarea penală împotriva celor care au încercat acest fapt sau care exploatează erori ale aplicației.


Protecția Datelor cu Caracter Personal

SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL, având sediul social în loc. Reghin, str. 1 Decembrie 1918 Nr. 39, jud. Mureş, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1283/2018, având CUI 39795867, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către DADIMPORTCOPYSHOP SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal in numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

DADIMPORTCOPYSHOP SRL, prelucrează datele personale colectate în temeiul întocmirii facturilor şi a altor acte contabile, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și in alte situații in temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.dadshop.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal și a Notei de Informare* ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,

- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, 

- dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor, 

- dreptul la restricționarea prelucrării,

- dreptul la portabilitatea datelor, 

- dreptul la opoziție şi de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, 

- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul in care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL, loc. Reghin, str. 1 Decembrie 1918 Nr. 39, jud. Mureş, în atenția responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de email: office@dadshop.ro.

Vă rugam sa țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. In acest sens, SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate şi, de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate in siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, împuterniciţi ai SC DADIMPORTCOPYSHOP SRL ce acţionează în limitele şi scopurile stabilite de societatea noastră, conform condiţiilor din prezenta Politică.


Echipa 

www.dadshop.ro